HR Quick Scan

De HR Quickscan is ontwikkeld om snel een analyse te kunnen maken van de actuele situatie binnen de diverse onderdelen van HR. Te weten; strategisch HR, instroom, doorstroom en uitstroom. Aan de hand van het radarrapport worden de sterktes en zwaktes van het HR beleid zichtbaar en op basis daarvan kunnen, geheel vrijblijvend, acties ondernomen worden.

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag.
Het bijbehorende radarrapport (pdf) wordt u per separate mail toegezonden.

Wij gaan vanzelfsprekend strikt vertrouwelijk om met de door u verstrekte informatie.


Aker Consultancy - HR QUICK SCAN

Informatie aanvrager
Voornaam *
Achternaam *
Telefoon
E-mail *
Organisatie *
Functie *
Reden aanvraag HR Quick Scan

Kenmerken van het bedrijf
a. Hoeveel medewerkers telt het bedrijf?
Complexiteit van de externe omgeving
a. Het bedrijf is actief in een sector waarin het moeilijk is om geschikt personeel te vinden en te houden.

b. Het bedrijf is actief in een kennisintensieve sector: Er wordt veel met specialisten gewerkt.

Extra toelichting
Missie en visie
a. Er bestaat een heldere bedrijfsmissie en -visie die begrepen en gedragen wordt door alle medewerkers.

b. De leidinggevenden weten hoe ze die missie en /visie moeten vertalen naar concrete doelstellingen.

c. Er wordt op een actieve manier gewerkt aan het imago van het bedrijf door de juiste profielen aan te trekken?

d. Er is zicht op acties die kunnen worden ondernomen waardoor de organisatie (nog) aantrekkelijker wordt voor de werknemers?

Extra toelichting

Aker Consultancy - HR Quick Scan
 
zeer mee oneens
 
mee oneens
 
neutraal
 
mee eens
 
zeer mee eens
 
  zeer mee oneens mee oneens neutraal mee eens zeer mee eens  
Strategisch HR Beleid
 
1. Personeelsbeleid is een vast agendapunt van het management.
 
2. Het aantrekken en behouden van getalenteerde medewerkers, hoe medewerkers optimaal belonen en ontwikkelen, etc. worden als belangrijke strategische vraagstukken gezien om de duurzaamheid van het bedrijf te waarborgen.
 
3. Personeelsbeleid is direct gekoppeld aan de missie, visie, strategie en doelen van uw organisatie.
 
4. Personeelsbeleid wordt in woord en daad uitgedragen door leidinggevenden en niet enkel door de HR manager of P&O medewerker.
 
 
Instroom
 
5. De verschillende functies in de organisatie zijn benoemd en beschreven op een gelijke manier (functieprofielen).
 
6. Het wervings- en selectieproces bestaat uit verschillende stappen die systematisch doorlopen worden bij elke nieuwe vacature.
 
7. Voor nieuwe medewerkers is een duidelijk introductiebeleid, er is een "onboardings" programma.
 
8. Het bedrijf is op de hoogte van de Wet Werk en Zekerheid met betrekking tot arbeidsovereenkomsten.
 
 
Doorstroom
 
9. Er is zicht op de opleidings- en ontwikkelingsbehoeften van elke medewerker, en dit wordt geregistreerd.
 
10. Medewerkers hebben zicht op een goede invulling van hun loopbaan, zodat ze gemotiveerd, betrokken en enthousiast blijven.
 
11. Het beloningssysteem is transparant voor iedereen in de organisatie, zowel primair als secundair.
 
12. Het bedrijf is goed op de hoogte van de Wet modernisering Ziektewet.
 
 
Uitstroom
 
13. Er is een duidelijk exit programma voor werknemers die de organisatie verlaten.
 
14. Alvorens medewerkers de organisatie verlaten wordt er voor gezorgd dat hun kennis en kunde duurzaam wordt overgedragen.
 
15. Er is zicht op wie er tussen dit en 5 jaar met pensioen gaat.
 
16. Werknemers worden minimaal één maand van tevoren geïnformeerd of hun contract wel of niet wordt voortgezet.
 
 
Overleg & bedrijfscultuur
 
17. Er zijn verschillende soorten overlegorganen in het bedrijf (managementteam, sociaal overleg, werkgroepen, teamoverleg, individueel overleg).
 
18. De leiding en medewerkers komen regelmatig samen om op een gestructureerde manier in gesprek te gaan over het werk en de werksituatie (werkoverleg) en functioneringsgesprekken.
 
19. Medewerkers worden geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen.
 
20. U geeft/heeft inzicht in de resultaten van de organisatie.