Saamelaiskäräjien vaalilautakunta ilmoittaa haettavaksi TOIMISTOSIHTEERIN määräaikaisen tehtävän

Toimistosihteerin tehtävänä on vaalilautakunnan alaisena huolehtia vuoden 2023 saamelaiskäräjävaalien valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä, joita ovat mm. saapuvan ja lähtevän postin diariointi, osoitetietojen päivitys ja osoitekorttien tulostus, asiakirjojen kopiointi ja postitus sekä muut tavanomaiset toimistotyöt ja vaalilautakunnan sihteerin erikseen määräämät tehtävät.
Työ alkaa 7.12.2022 tai sopimuksen mukaan mahdollisimman pian ja jatkuu mahdollisesti 31.12.2023 saakka. Työsuhteen pituuteen vaikuttaa Oikeusministeriön päätös Saamelaiskäräjävaaleja varten myönnetyn määrärahan käytöstä.

***

Sámedikki válgalávdegoddi almmuha ohcan láhkai doaimmahatčálli mearreáigásaš barggu

Doaimmahatčálli bargun lea válgalávdegotti vuollásažžan fuolahit bargguin, mat laktásit jagi 2023 sámediggeválggaid válmmaštallamii ja ollašuhttimii. Dákkár barggut leat ee. boahtti ja vuolgi poastta diariseren,  čujuhusdieđuid beaivádeapmi ja čujuhusgoarttaid printen, áššebáhpáriid kopieren ja sádden poastta fárus ja lassin eará dábálaš doaimmahatbarggut ja válgalávdegotti čálli sierra mearridan barggut.

Bargu álgá 7.12.2022 dahje soahpamuša mielde nu jođánit go vejolaš ja joatkašuvvá vejolaččat 31.12.2023 rádjai. Bargogaskavuođa guhkkodahkii váikkuha Vuoigatvuođaministeriija mearrádus Sámediggeválggaid várás mieđihuvvon mearreruđa geavaheamis.

**

Sämitige valjâlävdikodde almoot uuccâmnáál toimâttâhčällee meriáigásii pargo

Toimâttâhčällee pargon lii valjâlävdikode vuálásâžžân huolâttiđ ive 2023 sämitiggevaaljâi valmâštâlmân já olášutmân lohtâseijee pargoin, moh láá iärásij juávhust puáttee já vyelgee poostâ diaarin pieijâm, čujottâstiäđui peividem já čujottâskoortâi printtim, äššikiirjij kopijistem já postâdem sehe eres táváliih toimâttâhpargoh já valjâlävdikode čällee sierâ meridem pargoh.

Pargo álgá 7.12.2022 tâi sopâmuš mield nuuvt jotelávt ko máhđulâš já pištá máhđulávt 31.12.2023 räi. Pargokoskâvuođâ kukkodâhân vaaigut Riehtiministeriö miärádâs Sämitiggevaaljâi várás mieđettum meriruuđâ kiävtust. 

**

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat ooccâmnalla koontârpiisar mieʹrräiggsaž tuâj

Koontârpiisar tuâjjan lij vaal-luʹvddkååʹdd vuâllsiʹžžen ââʹnned huõl eeʹjj 2023 sääʹmteʹǧǧvaali valmštõõllma da tiuʹddepiijjma kuulli tuâjain, kook lie jm. pueʹtti da vuõʹlǧǧi pååʹšt diariâsttmõš, addrõsteâđai peeiʹvtummuš da addrõskoorti priʹnttjummuš, äʹššǩiiʹrji kopiâsttmõš da pååštʼtummuš di jeeʹres takai koontârtuâj da vaal-luʹvddkååʹdd piisar jeäʹrben mieʹrreem tuâj.

Tuâjj älgg 7.12.2022 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd vueiʹtlva sõrgg da juätkkai vueiʹtlvânji 31.12.2022 räjja. Tuâjjkõskkvuõđ peešttõʹsse vaaikat Vuõiggâdvuõttministeria tuʹmmstõk Sääʹmteʹǧǧvaali vääras miõttum mieʹrrtieʹǧǧ âânnmõõžžâst.


Hakijan perustiedot

Sukunimi *
Etunimet *
Puhelinnumero (koti) *
Sähköpostiosoite (koti) *
Käytettävissä alkaen *

Liitteet

CV ja vapaamuotoinen hakemus

Henkilökohtaiset tiedot
Syntymäaika *
Sukupuoli
Äidinkieli
Muu äidinkieli, mikä?
Kotiosoite
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Tutkinnot ja tutkintoon tähtäävät opinnot
Tutkintoaste Tutkintonimike Oppilaitos Suuntautumisvaihtoehto Valmistumisvuosi (tai arvioitu) Lisätiedot Ensisijainen tutkinto
Muut koulutukset ja opinnot
Koulutus Lisätiedot Järjestäjä Alkupvm Päättymispvm
Työkokemus
Yritys / työnantaja Tehtävä / ammattinimike Alkupvm Päättymispvm Tehtävän sisältö
Muuta
Erityisosaamiset
Suosittelijat
Mitä kautta kuulit tehtävästä?